UPOWSZECHNIENIE KSIĄŻKI | Hip Hop Media //////

 

UPOWSZECHNIENIE KSIĄŻKI

Albo­wiem upowszechnienie książki to ogarnięcie atmosferą i pragnie­niem czytania i sięgania po książkę szerokich rzesz naszego spo­łeczeństwa. Realizować takie ‘ zadania w pojedynkę — bardzo trudno, tutaj konieczne jest społeczne współdziałanie z aktywem czytelniczym, z aktywem społecznym organizacji masowych.Literatura piękna odgrywa ogromną rolę w rozwoju i     upowszechnieniu kultury. Pisarz jest bowiem reprezentantem kultury swojego narodu, wyrażonej w słowie pisanym. Mowa, język są sprawą,najważniejszą dla kultury, dla jej upowszech­nienia i rozwoju. Poprzez język uświadamia sobie kulturę za­równo pojedynczy człowiek, jak i cały naród. Stąd właśnie pły­nie generalne znaczenie literatury, stąd też płynie szczególna odpowiedzialność pisarza za słowo, za to co pisze, w tym bowiem co on stworzy poprzez słowo uświadamia się cały byt narodu.

 

Dodaj komentarz