Hip Hop Media - Part 2 //////

 

W PRASIE CODZIENNEJ

Recenzja jest na pewno najbardziej wni­kliwą informacją o nowym wydawnictwie. Jej zaletą jest to, że pisana jest przez znawcę, krytyka umiejącego czytać i patrzeć wnikliwie, umiejącego dostrzegać te wartości i te niedostatki, których nie dostrzeże początkujący czytelnik. Słabością recenzji jest to, że ogólnie jest ich za mało, że dotyczą tylko niektórych książek, że większość ich mieści się w pismach literackich, natomiast niewiele ich jeszcze w prasie codziennej i w czasopismach wielonakładowych. Mimo tych nie­dostatków informacje w”formie recenzji cieszą się dużym auto­rytetem czytelników i przekazywane są szeroko w rozmowach bezpośrednich. Uzupełnieniem recenzji są prasowe i radiowe przeglądy, nowości.

 

NAJISTOTNIEJSZE WZGLĘDY

Literatura piękna stanowiła dawniej i stanowi dziś jeden z istotnych mierników rozwoju kultury narodowej, a znajomość tej literatury, sięganie do jej dorobku to najwłaściwsza droga do poznania i zrozumienia dróg rozwoju naszej kultury. Oto najistotniejsze względy, dla których praca nad upo­wszechnieniem czytelnictwa literatury pięknej jest. konkretnym wkładem w upowszechnienie kultury narodowej. Propagując książki polskich pisarzy współczesnych. księgarz uczestniczy w konfrontacji utworu literackiego z życiem, konfrontacji lite­rackiej wizji z rzeczywistością dzisiejszego dnia.Głównym nurtem informacji o wychodzącej na rynek księ­garski literaturze współczesnej jest recenzja w prasie, w ra­dio i telewizji. O roli i znaczeniu recenzji mówiliśmy już w po­przednich wykładach.

 

ZNACZENIE I POTRZEBA PROPAGANDY

Książka przechowuje dorobek myślowy pokolenia i pozwala przekazywać go w każdej chwili szerokim rzeszom czytelników. Dzięki temu zajmuje ona szczególne miejsce w grupie środków oddziaływania. Lektura książek ma istotne znaczenie jako czynnik kształce­nia myśli i krytycyzmu, rozszerzania horyzontów wiedzy, zdo­bywania materiałów do porównań i wniosków. To lektura roz­budza zainteresowania, dzięki niej życie i świat stają się bardziej interesujące, pomaga zdobyć się na wysiłek i dyscyplinę w reali­zacji własnych zamierzeń.Utwory pisarzy dawnych to artystyczny przyczynek do dzie­jów naszego narodu; w nich znajdujemy bogactwo myśli i prze­żyć pokoleń, które walczyły, budowały nasz kraj i naszą kulturę.

 

UPOWSZECHNIENIE KSIĄŻKI

Albo­wiem upowszechnienie książki to ogarnięcie atmosferą i pragnie­niem czytania i sięgania po książkę szerokich rzesz naszego spo­łeczeństwa. Realizować takie ‘ zadania w pojedynkę — bardzo trudno, tutaj konieczne jest społeczne współdziałanie z aktywem czytelniczym, z aktywem społecznym organizacji masowych.Literatura piękna odgrywa ogromną rolę w rozwoju i     upowszechnieniu kultury. Pisarz jest bowiem reprezentantem kultury swojego narodu, wyrażonej w słowie pisanym. Mowa, język są sprawą,najważniejszą dla kultury, dla jej upowszech­nienia i rozwoju. Poprzez język uświadamia sobie kulturę za­równo pojedynczy człowiek, jak i cały naród. Stąd właśnie pły­nie generalne znaczenie literatury, stąd też płynie szczególna odpowiedzialność pisarza za słowo, za to co pisze, w tym bowiem co on stworzy poprzez słowo uświadamia się cały byt narodu.

 

DLA RODZICÓW

Towarzystwo to órganizuje-także uniwersytety dla rodziców, kursy specjalistyczne i kursy języków obcych oraz poradnię samokształceniową i poradnię dla działa­czy oświatowych.Towarzystwo Wiedzy Powszechnej to szczególnie bliski so­jusznik księgarstwa. .Wśród. jego działaczy tysiące lektorów, nauczycieli-oświatowców, którzy w licznych odczytach i prelek­cjach popularyzując wiedzę zachęcającą-jednocześnie do, sięga-‚ nia po książkę. Odczytom TWP powinna towarzyszyć odpowied-; nia książka, bądź to na, stoisku księgarskim,- bądź też rozprowa-: dzana przez samego lektora zwerbowanego do prowadzenia kol-, portażu. Dla ‚księgarza,::który zna. program -działania TWP’. w-swoim, mieście-.(powiecie),odczytyjTWP to okazja dla .zapropagowania wielu wydawnictw popularno-naukowych, to możliwość dotarcia do ludzi samorzutnie uzupełniających swoją wie-‚ dzę i wykształcenie, to zdobycie nowych odbiorców

 

ORGANIZACJA WYSTAW

Jest organizatorem festiwali: piosenek radzieckich, filmów i sztuk teatralnych. Współpraca księgarstwa z. TPPR ma. już swoją tradycję. Od kilkunastu lat organizujemy wspólnie w listopadzie Dni Książki; Radzieckiej. TPPR współdziała w organizacji konkursu wystaw  książki radzieckiej, fundując nagrody dla księgarzy w postaci wycieczek do ZSRR. Współpraca z terenowymi ogniwami TPPR sprzyja dotarciu z książką autorów radzieckich do szkół i zakła­dów pracy.  Towarzystwo Wiedzy – Powszechnej (TWP) ,to. organizacja zajmująca się popularyzacją wiedzy.,W szczególności celem TWP jest szerzenie oświaty i popularyzowanie wśród do-rosłych osiągnięć nauki i.techniki, co realizuje przez prowadzenie- uniwersytetów, powszechnych, akcji odczytowej;, działalności wy­dawniczej (biblioteczka’ TWP).

 

DZIAŁALNOŚĆ LOK

Prowadzi szkolenie specjalistyczne, dla przedpoborowych j. poborowych oraz\tzw. szkolenie masowe przede wszystkim .w zakresie strzelectwa, obrony przeciwlotni-. czej i przeciwatomowej. Współpraca. z. LOK to dla nas dodatkowa możliwość upo­wszechnienia literatury związanej z obronnością ‚kraju, literatury poradnikowej z różnych dziedzin, jak modelarstwo, sport samo­chodowy oraz inne dyscypliny sportowe.Towarzystwo Przyjaźni Polsko – R adziecki.ej (TPPR) to organizacja zajmująca się popularyzacją współpracy między narodami Polski, i. ZSRR. W szczególności upowszechnia ona w naszym społeczeństwie osiągnięcia gospodarcze. i kultu­ralne kraju Rad, w tym również literaturę radziecką, film, teatr, muzykę.

 

GŁÓWNA PLATFORMA

Jak z tego widać, główną  platformą współpracy z PCK jest dla księgarstwa sprawa popularyzacji literatury z zakresu oświa­ty sanitarnej oraz organizacja kolportażu w szpitalach, przy­chodniach i wiejskich ośrodkach zdrowia. Szczególni istotne są . tu możliwości popularyzacji tej literatury wśród młodzieży, mło­dych małżeństw i kobiet wiejskich.Liga Obrony Kra j u (LOK) jest to organizacja, której zadaniem jest szerzenie zrozumienia zadań obrony kraju, popu­laryzowanie wiedzy i umiejętności wojskowych i wojskowo-tech- niczriych oraz sportów obronnych. Rozwija ruch sportowy w za­kresie:motocyklowo-samochodowym, strzelectwa, szermierki, narciarstwa, ;krótkofalarstwa, motorowodnym, pływania, kaja­karstwa, żeglarstwa, modelarstwa i innych, dysponując klubami różnych specjalności.

 

ISTOTNE WSPÓŁDZIAŁANIE

Bardzo istotne jest np. współdziałanie w orga­nizacji Tygodnia Pamięci Narodowej (rocznicy wyzwolenia obozu zagłady w Oświęcimiu), w organizacji rocznicy wybuchu II woj­ny światowej;, czy rocznicy zwycięstwa. Wykorzystując pomoc organizacji ZBoWiD, księgarnie eksponują w oknach i popula­ryzują na stoiskach literaturę związaną z treścią tych obchodów.Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest masową orga­nizacją społeczną działającą od r. 1919, której zadaniem jest szerzenie oświaty sanitarnej, szczególnie w zakresie higieny, oso­bistej i zbiorowej, zwalczanie chorób zakaźnych i społecznych, ochrony zdrowia matki i dziecka, zwalczania urazowości itp. PCK prowadzi propagandę krwiodawstwa, szkoli pielęgniarki oraz prowadzi biuro informacji i poszukiwań osób zaginionych w czasie wojny.