IMPREZY TOWARZYSZACE | Hip Hop Media //////

 

IMPREZY TOWARZYSZACE

Okazało się, że tak poważny obiekt, jak książka, może być dla wielotysięcznych mas ludności atrakcją nie mniejszą niż zabawa taneczna lub „wesołe miastecz­ko”, że wrażliwość mas na głębsze podniety kulturalne jest duża”. Ten pierwszy kiermasz zawierał już wtedy liczne cechy do­brej imprezy propagandowej. Wielka ilość stoisk i szeroki asor­tyment dobrych książek, połączone z atrakcyjną, loterią książ­kową, kolorystyczna i muzyczna oprawa, imprezy towarzyszące —   oto elementy, które złożyły się na powodzenie i przesądziły o   przyszłości tej formy księgarskiego oddziaływania. Następne’ lataj przyniosły już tylko dalsze doskonalenie metod • organiza­cyjnych, urozmaicenie i wzbogacenie kiermaszu nowymi, dodat­kowymi atrakcjami, szeroką popularyzację tej imprezy we wszystkich miastach wojewódzkich i powiatowych, a także w ośrodkach wiejskich.

 

Dodaj komentarz