//////

Archive for the ‘Reklama i propaganda książki’ Category

IMPREZY TOWARZYSZACE

Okazało się, że tak poważny obiekt, jak książka, może być dla wielotysięcznych mas ludności atrakcją nie mniejszą niż zabawa taneczna lub „wesołe miastecz­ko”, że wrażliwość mas na głębsze podniety kulturalne jest duża”. Ten pierwszy kiermasz zawierał już wtedy liczne cechy do­brej imprezy propagandowej. Wielka ilość stoisk i szeroki asor­tyment dobrych książek, połączone z atrakcyjną, loterią książ­kową, kolorystyczna i muzyczna oprawa, imprezy towarzyszące —   oto elementy, które złożyły się na powodzenie i przesądziły o   przyszłości tej formy księgarskiego oddziaływania. Następne’ lataj przyniosły już tylko dalsze doskonalenie metod • organiza­cyjnych, urozmaicenie i wzbogacenie kiermaszu nowymi, dodat­kowymi atrakcjami, szeroką popularyzację tej imprezy we wszystkich miastach wojewódzkich i powiatowych, a także w ośrodkach wiejskich.

 

CECHY I ZNACZENIE KIERMASZÓW

Najpełniejszym uzasadnieniem powo­dzenia dzisiejszych kiermaszy jest przede wszystkim masowe zapotrzebowanie na książkę. W latach 1947 i 1948 wydawcy prowadzący wtedy jedno­cześnie działalność księgarską zaczęli wychodzić z książką na ulicę. Pierwszy w pełnym tego słowa znaczeniu kiermasz książkizorganizowany został w czasie Tygodnia Oświaty, Książki i Pra­sy w 1949 r. (od 2 do 8 maja) w Alejach Ujazdowskich w War­szawie. Kiermasz ten służył przede wszystkim — jeśli nie wy­łącznie — celom propagandy czytelnictwa i spotkał się z ogrom­nym zainteresowaniem, stając się z miejsca jedną z najbardziej masowych i atrakcyjnych imprez Tygodnia. Ówczesny miesięcz­nik „Praca Księgarska’’ nr 5/49 stwierdzał: „Połączenie propa­gandy i sprzedaży książek z elementami zabawy ludowej dało więc bardzo szcześliwe wyniki.

 

REALNE KOSZTY

Zdjęcie autora estetycznie połączone z wywieszką informa­cyjną jest konieczne. Chodzi o to, iż okno wystawowe ma po­wiedzieć wszystko: że w dniu x i o godz. y, autor,.który nazywa się „z”,’-a-wygląda jak na wystawionym zdjęciu, będzie podpi­sywał swoje książki, które właśnie leżą na wystawie , i będzie rozmawiał z czytelnikami o sprawach ze swoją twórczością zwią­zanych, bądź o problemach literatury. Realne koszty tak zaplanowanej imprezy są niewielkie. Koszt elementów: dekoracyjnych (wywieszka) oraz kwiatów (wskazane wręczyć autorowi po zakończeniu), ewentualnie wycłatek zwią­zany z powiększeniem fotografii autora — wszystko to wynosi około stu lub’ stukilkudziesięciu złotych. A wiadomo, że jest to również reklama i sprzedaż książek oraz reklama samej księ­garni w środowisku.

 

ŚRODOWISKOWE SPOTKANIA

Środowiskowe spotkania pisarzy z czytelnikami organizowane są w zakładach pracy, w klubach, szkołach, w mia­stach i na wsi. Są one planowane odpowiednio wcześniej, aby pisarz jak i uczestnicy mogli się przygotować. Terminy i miejsce spotkania ustalane są z pisarzem telefonicznie lub pisemnie, orga­nizatorzy zaś zapewniają lokal, frekwencję (reklamę poprzedza­jącą) oraz organizują stoisko z książkami pisarza. Księgarnie lub miejscowy kolporter zachęcają — odpowiednio wcześniej — swoich odbiorców do zapoznania się z dorobkiem pisarza i przy­gotowania pytań. Spotkanie takie poprzedza również wystawa autorska w księ­garni miejscowej.

 

DLA ILUSTRACJI

Komisja Współpracy przy ZG ZLP nie ogranicza się.jedynie do organizacyjno-finansowej działalności. Jej istotnym zadaniem jest ustalenie ramowej tematyki spotkań, instruktaż prelegentów i wymiana doświadczeń; ona też ustala listy p;sarzy-uczestników spotkań i prowadzi z nimi wstępne rozmowy. Dla ilustracji warto podkreślić, że np. w związku z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego, położono nacisk na takie ‚zagadnienia, jak polska lite­ratura na przestrzeni. 10 wieków, poezja (proza) poszczególnych epok, związki polskiej literatury z ogólnym rozwojem kultu­ry itp. W związku z 25-leciem Polski Ludowej położono znow nacisk na dorobek literacki Polski Ludowej. W ten sposób spotka­nia, z pisarzami stanowiły nie tylko reklamę i propagandę określonych książek, ale też były poważnym uzupełnieniem ob­chodów tak ważnych rocznic ogólnonarodowych.

 

DOSTARCZENIE WIADOMOŚCI

Stąd też obo­wiązkiem wydawnictwa jest dostarczenie księgarzowi tych wia­domości (obwoluta, druki, informacje reklamowe itp.), zaś obo­wiązkiem księgarza — wykorzystanie ich w rozmowie z’odbior­cami.   Nie wystarczy przy tym znać pobieżnie treść, należy bowiem być gotowym nie tylko do odpowiedzi na temat konkretnej książ­ki, lecz do samodzielnego proponowania określonej pozycji, wtedy gdy odbiorca szuka czegoś, czego nie umie konkretnie nazwać. Znajomość książki jest potrzebna również przy oferowaniu tej literatury do bibliotek. Jest to istotne, gdyż nie wszyscy bibliote­karze w pełni doceniają potrzebę zakupu i propagowania debiu­tów literackich w swojej bibliotece.By sprostać temu zadaniu, księgarz musi stale uzupełniać swoją wiedzę o posiadanych książkach bądź to przez czytanie informacji wydawniczej, recenzji i notek na obwolutach, bądź też przez czytanie lub pobieżne przeglądanie (przekartkowanie) każdej nowości, zapoznanie się ze wstępem, spisem treści itp.


 

OCZYWISTA KRYTYKA LITERACKA

Jest oczywiście rzeczą krytyki literackiej, krytyki- doświadczo­nych pisarzy oraz wnikliwej selekcji wydawniczej popartej opmią księgarstwa — by z powodzi różnej wartości debiutów wyławiać zadatki talentów i udzielać im wszechstronnego poparcia. W życzliwej postawie księgarza wobec książek młodych pi­sarzy, w wysiłkach na rzecz popularyzacji tych książek zawarty jest konkretny wkład księgarstwa w rozwój polskiej literatury współczesnej. Jest to właśnie cechą obecnego ustroju, że państwo ludowe sprawując opiekę nad upowszechnieniem kultury, jest jednocześnie głównym opiekunem (mecenasem) twórczości lite­rackiej. Odpowiedzialny wycinek tego mecenatu sprawuje właś­nie księgarz.

 

W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW

W większości bowiem nie są to, w odróżnieniu od literatury technicznej czy naukowej, książki dla konkretnych odbiorców, lecz dla czytelników, których trzeba dopiero znaleźć i zachęcić. Nie wystarczy tu powiedzieć, że jest w sprzedaży taka książka, trzeba jeszcze uzasadnić dlaczego warto ją kupić i przeczytać.Szczególnej troski wymagają książki młodych pisarzy, debiu­tantów. Konieczne jest otoczyć je życzliwą opieką w księgarni jak i w bibliotece. Chociaż bowiem nie wszystkie one posiadają już’ wysokie walory literackie, konieczne jest ryzyko konfrontacji z opinią krytyki jak i z opinią czytelników. Debiuty lite­rackie to zjawisko zdrowe i konieczne, gdyż są one jednym z elementów rozwoju i dopływu nowych talentów twórczych.

 

W ODNIESIENIU DO WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY

Księgarz nie zawsze ma czas i warunki do czytania wszyst­kich utworów literackich. Dlatego powinien systematycznie się­gać do recenzji i korzystać ze źródłowych materiałów informa­cyjno-bibliograficznych. . Musi on bowiem umieć powiedzieć o  każdej książce współczesnego pisarza.Istotną pomoc dla księgarza i zachętę dla czytelnika stanowią adnotacje na skrzydełkach obwolut, dotyczące treści lub sylwetki autora książki. Istotne jest to wtedy, gdy księgarz z różnych powodów nie zdążył zapoznać się, chociażby pobieżnie, z treścią dzieła lub gdy autor jest księgarzowi nieznany.W odniesieniu do współczesnej literatury pięknej nie wystar­czą normalne zabiegi reklamowe.